دیگر باید از اینجا هم بروم

حتی برای چند روزی

اینجا بدجوری مرا تسخیر کرده است

سفری نیاز است

تا به او نشان دهم جرعت ندارد مرا تسخیر کند

و توان آن را هم ندارد

می روم که دست پر برگردم

اینجا همه چیز تکراری ست

خودم هم تکراری شده ام

اما من می توانم آن تکراری ها را بشکنم

به او گفتم ای روزگار

وقتی برگردم

دیگر نمی توانی مرا دچار روزمرگی خود کنی

دعا گوی همه هستیم در چند روز مشهد