زندگی سرشار از شگفتی ها و شادمانی هاست.

ما معمولا چشمانی برای دیدن شگفتی ها و شادمانی ها نداریم

به همین دلیل از موهبت حیرت محروم می شویم

حیرت گوهر دینداری ست

کسی که به آستان حیرت نرسیده است

هنوز حقیقت دین را تجربه نکرده است