هر پدیده ای کلمه ای از کلمات خداوند است .

خداوند به واسطه پدیده ها با تو سخن می گوید.

وقتی در آستانه جهان می ایستی

و به همه کلمات خداوند گوش می سپاری

سمفونی باشکوه هستی را می شنوی

جهان موسیقی است

آن را بشنو و درک کن

تو مدام خدا را می خوانی

بی آنکه خود بدانی