بیائید از این پس به پشت سرمان و به زنــدگی که ســپری کردیم

با شرمندگی نگاه نکنیم بلکه گذشته را به عنوان غنا و کمال

زنــدگی در نظــر آوریم بدون وجــود این غنا و کمال

قطعاً نمی توانستیم در جایگاهی که امروز

ایــستاده ایم قــرار داشته باشیم

لذا زمانی که خودمان را با تمام

وجود بپذیریم تمام و کمال

و یکـپارچه می شـویم

و بهبودی می پذیریم

بیائیم بپذیریم