خیلی وقته داریم دنبال خدا می گردیم

حتی جستجومون به وبلاگها هم کشیده شده

نمی دونم این سرگردانی از کجا نشات می گیره

هر جایی سرک می کشیم تا رد و نشانی از خدا پیدا کنیم

کوه می ریم و سکوت می کنیم

گوشه ای می شینیم و فکر می کنیم

نماز می خونیم

دعا می کنیم

به دیگران کمک می کنیم

خسته می شیم دوباره شروع می کنیم

تا شاید نشانی از اون دلبر پیدا کنیم

با اینکه می دونیم همه جا هست و هیج جا نیست

با اینکه می دونیم یه خونه ای داره که همیشه اونجاست

با اینکه اون خونه همیشه همسایه ماست

اما باز هم دنبالش می گردیم

اونقدر می گردیم که می فهمیم

ما اون کارهارو انجام ندادیم

همشو خودش انجام داده