خداوندا

    نمی دانم چه رازی است میان رفتن و ماندن

    چه سرٌی است میان بودن و رفتن و بودن و سکون

    نمیدانم . . . نمی دانم . . .  نه می دانم . . .

    فقط می دانم دانسته هایم اندازه اش بسیار از ندانسته هایم

   کوچکتر است و اصلاً به حساب نمی آید . . .

   خدایا افکارم را برای خودت . . .

              اذکارم را با نام خودت . . .

                 نگاهم را به سمت خودت . . .

                       صدایم را با نوای خودت . . .

                          و راهم را در راستای خودت . . .

                                                        بساز . . . . .