بیائیم غوغای درون ذهنمان را کمی آرام کنیم

ما این غوغا نیستیم .

ما تفکرات و احساسات و عواطف درون خویش نیستیم .

ما همان فضای بی کرانی هستیم

که به این تفکرات ،اندیشه ها

و احساسات اجازه بروز می دهد

بیائیم کمی آرام باشیم