برای بعضی ها بخشش کار مشکلی است

چون هیچ سنخیتی با آن ندارند

بیائیم خودمان را بسنجیم

خاطرات پررنگ ما کدامند ؟

در زندگی خاطرات پررنگمان را پیدا کنیم

دنبال شاخص باشیم

بیائیم با خودمان روراست باشم

یادم می آید

آن پسری را که در فلان ساعت در گوشم زد

و یا روزی را که هدیه ای از دوستی برایم رسید

اگر خاطرات پررنگ زندگیمان پر از شادی و سرور باشد

که ....

ولی اگر لبریز از انتقام و گرفتگی باشد

باید عوامل آن را در وجودمان بیابیم

همه چیز در درون ماست

بیائیم ببخشیم و پاک کنیم

همه سیاهی ها را