یاد خدا

در دلی که مملو از تعارضات

و درگیری ها ست قرار نمی گیرد

ذهن ناآرامی که با خودش

درگیر است

آن ارامش را برای درک هستی ندارد