اکثر انسانهایی که در اطراف ما زندگی می کنند

قادر به تفکر درست نیستند

بلکه عاداتشان بر آنها حکمرانی می کند

و به جای تفکر در کارها از کارهای ثبت شده استفاده می کنند

و برای هر کاری راهکاری جدا دارند که استفاده از آن را جایز

می شمارند و لا غیر . . .