باییم خالص باشیم

انسان خالص از همه چیز عبور می کند

انسان خالص مثل بخار می ماند

در همه جا حضور دارد

انسان خالص می تواند حتی از خود هم عبور کند

نه اصلا تا از خود عبور نکند

خالص نمی شود

روش خلوص روش عبور از خود است

روش خلوص روش گذشتن از خویشتن خویش است

خالص باش تا در او گم شوی

او فقط خالصان را به درگاهش می پذیرد

گر چه به همه نظر دارد