خدایا در هیاهو تو را می خوانم

و در آرامش ستایشت می کنم

در تنهایی مونست می خوانم

و در قدرت رفیق بی کلکت می یابم

در بین دوستانم تو از همه دوست تری

و در بین عزیزانم از همه عزیز تر

همه تو را در بیرون می جویند و من در درون

همه تو را می خوانند . . .

ولی خوش به حال کسی که تو ر ا می داند