سلام بر پدرمان آدم

سلام بر جدمان آدم

یک سئوالی داشتم ؟

راستی در زمین چه بود که در بهشت نبود

چرا میوه ممنوعه را روزی خود دانستی

مگر تخت های زیبا و جویهایی از شراب و شیر و آب گوارا

چه عیبی داشت که خواستی بی نهایت باشی

تو خود را لایق آنجا ندانستی

بدنبال خدا بودی

نگاهی هم به ما کن

ببین فرزندانت آنهایی که بویی از تو دارند

می خواهند تازه به بهشت بروند