برای به آرامش رسیدن

باید شرایط و ما هم جهت و هم سو باشیم

اگر بتوانیم شرایط را خودمان تعریف کنیم

و بسازیم آرامشی زیبا نصیبمان می شود

ولی گاهی این امکان میسر نمی شود

برخی از افراد از رسیدن به آرامش

در این حالت ناامید می شوند

ولی نیازی به ناامیدی نیست

باید خودمان را با شرایط موجود

هم جهت و هم سو کنیم

تا به آرامش برسیم

هدف رسیدن به آرامش است

راهها را باید خودمان پیدا کنیم .