همه برای شناخت خدا

به راههای قدیمی رو می آورند

تقریبا هیچ کس خلاقیتی ندارد

یا دارد ولی شهامت ابراز آن را ندارد

جالب این است که خودش هم از آن استفاده نمی کند

بعضی از اعتقادات کهنه و قدیمی شده اند

نیاز به جایگزین دارند

باید آنها را تعویض کرد

تا چیز کهنه ای را تعویض نکنیم نو نمی شود

ما باید برای شناخت خدا باید نو شویم

چون او همیشه نو و تازه است

خدای بینهایت